کابینت المهدی تبریز

0914 10 50 360
0914 11 99 337

​​​​​​​​پروژه مربوط به سال 1400 که در آن یک ساختمان با آشپزخانه های یکسان در هر طبقه که برای هر یک از طبقات مطابق صلیقه و صاحبان هر واحد طراحی متفاوتی اجرا گردید.

آشپزخانه با چهار طرح

اجرای اول

طرح دوم

طرح سوم

طرح چهارم و پنجم