کابینت المهدی تبریز

0914 10 50 360
0914 11 99 337

کابینت وکیوم با روکش سفید که فقط جزیره در این کار با روکش متفاوت اجرا شده است.

نمونه کارها