کابینت المهدی تبریز

0914 10 50 360
0914 11 99 337

از این اتاق برای ضبط صدا و یا در مراکز پزشکی جهت شنوایی سنجی استفاده میشود.

اتاق آکوستیک