نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 9
  • 9_ کف کشوهای کابینت ها اکثراً فیبر 3 میلی متری استفاده می شود و چون این فیبر از لحاظ مقاومتی ضعیف می باشد در هنگام چیدن وسایل در داخل کشوها دقت کنید که از گذاشتن وسایل سنگین در آن خوداری کنید.

     

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14