نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 7

  • 7_ از پریدن روی کابینت و نشستن بر روی آن خود داری کنید چون فشار بیش از حدبه آن وارد میشود و احتمال شگست وجود خواهد داشت .

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14