نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 6
  • 6_ با فاصله زمانی مشخص زیر کابینت خود را تمیز کنید تا محل تجمع سوسک و مورچه نشود چون متوانند به بافت چوبی آسیب برساند.
     

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14