نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 4

  • 4_ اگر از گازهای تو کار استفاده میکنید حتماً لبه آن با صفحه رویی کابینت یکی باشد و در آن محل بهتر است از آبندی مناسب استفاده کنید .

     

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14