نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 3
  • 3_ از آبندی مناسب برای دور سینک استفاده کنید. سینک باید به صورت تراز در روی بدنه خود نشسته باشد چون در غیر این صورت آب در سینک باقی می ماند.
     

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14