نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 2
  • 2_ داخل کابینت را به اندازه نرمال پر کنید در غیر ای صورت در دراز مدت نیرو وارد بر بدنه سبب ایجاد قوس و شکم در کابینت می شود.

     

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14