نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 14
  • 15_ درهای کابینت را بیش از اندازه خود باز نکنید و یا محکم نکوبانید. چون در این صورت پس مدت کوتاهی درها از حالت طبیعی خود خارج شده و دچار افتادگی میشود و باید رگلاژ ( سرویس کردن ) شود.

     

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14