نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 12
  • 12_ در صورت ایجاد لک بر روی کابینت می توانید با کمی تینر فوری آن را تمییز کنید. در استفاده از تینر مواظب باشید چون بعضی MDF ها به تینر حساس هستند و سبب پاک شدن لایه رویی آن میشوند.

     

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14