نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 10
  • 10_ از گذاشتن قاشق یا چنگال خیس در داخل کشوها بپرهیزید چون MDF  در برابر آب مقاوم نیست و به مرور زمان خراب میشود.

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14