نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 1
  • 1_ از قرار دادن وسایل سنگین به مدت زیاد در کابینت بپرهیزید چون مقاومت عمود بر الیاف تخته کم بوده و شکشت شدن کابینت را موجب میشود .

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14