ابعاد استاندارد کابینت


کابینت آشپزخانه به طور کلی دارای ابعاد استاندارد می باشد. این ابعاد با توجه به اصول ارگونومی بدن انسان تثبیت شده است.


ارتفاع کابینت پایین  90 سانتی متر از کف آشپزخانه و به عمق 55 سانتی متر در نظر گرفته می شود.عرض رویه استاندار کابینت زمینی نیز 60 سانتی متر میباشد. بین کابینت هوایی و روی کابینت زمینی فاصله 60 سانتی متر در نظر گرفته میشود. برای کابینت هوایی ارتفاع 70 سانتی متر و عمق 30 سانتی متر نیز در نظر گرفته شده است. 
این ابعاد با توجه ارتفاع سقف آشپزخانه می تواند تغییر کند.